C/Colomers, 10 - La Sénia | C/Sant Roc, 21 - Traiguera
977 713 420 | Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

LLEI ORGÀNICA DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE)

Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.E. Nº 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d'Internet www.autoescolasenia.com

1. DADES IDENTIFICATIVES

Autogest Castell Solà, S.L.
Carrer Colomers, 10
43560 - La Sénia (Tarragona) ES
CIF: B43906759
EMAIL: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
WEB: www.autoescolasenia.com

2. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. Autogest Castell Solà, S.L. rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen en el Web d'Autogest Castell Solà, S.L. a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part d'Autogest Castell Solà, S.L. .

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquest lloc Web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d'aquest lloc Web també té la consideració de programa d'ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat d'Autogest Castell Solà, S.L. .

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc Web sense el permís escrit exprés d'Autogest Castell Solà, S.L. .

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Autogest Castell Solà, S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software y hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, Autogest Castell Solà, S.L. no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l'usuari per l'existència de virus o altres elements en el lloc Web. Autogest Castell Solà, S.L. no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l'accés. Autogest Castell Solà, S.L. no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control d'Autogest Castell Solà, S.L. , entre altres la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. Autogest Castell Solà, S.L. no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari - Visitant i Autogest Castell Solà, S.L. es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals d’Amposta.

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (RDLOPD)

1. DRET D'INFORMACIÓ I FINALITAT

D'acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, i amb el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals (en endavant, RDLOPD), s'informa el client dels següents punts:

Autogest Castell Solà, S.L. , és, a l'efecte del RDLOPD, Responsable del Fitxer en el qual s'inclouran les dades personals que vostè ens faciliti. L'adreça del responsable del fitxer és: Colomers, 10 - La Sénia 43560 (Tarragona).

Les dades facilitades a Autogest Castell Solà, S.L. , formaran part d'un fitxer automatitzat responsabilitat del mateix. El fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i tot el procés de tractament, emmagatzematge i manteniment es troba sotmès als controls i normes establerts en el Reglament de Mesures de Seguretat.

La finalitat per a la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte gestionar el servei prestat per l'empresa al client dintre del marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions o recomanacions i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

2. DRET D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ (ARCO)

En virtut de les lleis abans esmentades, el client podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades a través de l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., per telèfon o fax al 977 713 420 o bé dirigint-se o enviant un correu postal a la següent adreça: Autogest Castell Solà, S.L. - Colomers, 10 - La Sénia 43560 (Tarragona).

3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els camps marcats amb un asterisc (*) en els formularis de contacte i pressupost, a emplenar per l'usuari, són estrictament necessaris per a atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Autogest Castell Solà, S.L. són certes i es fa responsable de comunicar, a la empresa, qualsevol modificació de les mateixes.

4. FORMA D'ENVIAMENT DEL CORREU ELECTRÒNIC

La forma d'enviament dels nostres correus electrònics s'està realitzant complint la LSSICE (Llei Orgànica 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) per la que tot enviament que no hagi estat sol·licitat prèviament pel destinatari és il·legal, excepte si es fa una sola vegada, consti la paraula PUBLICITAT a l'assumpte i es faciliti la revocació del consentiment de l'usuari.

Els correus no sol·licitats incompleixen les lleis RDLOPD i LSSICE.

5. MESURES DE SEGURETAT

Conforme el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats i No Automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb l'especificat en el article 81 de la RDLOPD, Autogest Castell Solà, S.L. ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per a garantir aquesta seguretat.

Autogest Castell Solà, S.L. es compromet a complir amb el deure de secret, confidencialitat i privacitat respecte a les dades personals contingudes en els fitxers automatitzats i no automatitzats, de les quals n'és titular, evitant així, la pèrdua, mal ús, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través de la seva Web.

LEY ORGÁNICA DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSICE)

Según establece la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, BOE Nº 166, se ofrece a todos los usuarios y visitantes la información legal relativa a la sociedad propietaria del sitio Web ubicado en la dirección de Internet www.autoescolasenia.com

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Autogest Castell Solà, S.L.
Calle Colomers, 10
43560 - La Sénia (Tarragona) ES
CIF: B43906759
EMAIL: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
WEB: www.autoescolasenia.com

2. POLÍTICA DE ENLACES

La función de los enlaces que aparecen en esta página tiene sólo finalidad informativa. Autogest Castell Solà, S.L. rechaza la responsabilidad sobre la información contenida en estas páginas Web. Las eventuales referencias que se realizan en la Web d'Autogest Castell Solà, SL a cualquier producto, servicio, proceso, enlace, hipertexto o cualquier otra información utilizando la marca, el nombre comercial o el fabricante o suministrador, que sean de titularidad de terceros no constituye o implica respaldo, patrocinio o recomendación por parte d'Autogest Castell Solà, SL .

3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La totalidad de esta Web está protegida por las leyes españolas internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Asimismo, el contenido de este sitio web tiene la consideración de programa de ordenador por tanto se le aplica toda la legislación española y comunitaria vigente.

Los derechos de propiedad intelectual de los contenidos cedidos en nuestro sitio Web son propiedad de sus respectivos autores. El resto son propiedad d'Autogest Castell Solà, SL .

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio Web sin el permiso expreso d'Autogest Castell Solà, SL .

4. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Autogest Castell Solà, S.L. no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático del usuario (software y hardware), documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. Por ello, Autogest Castell Solà, S.L. no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir el usuario por la existencia de virus u otros elementos en el sitio Web. Autogest Castell Solà, S.L. no puede garantizar la ausencia de errores tecnológicos y la permanente disponibilidad del sitio web y de los servicios contenidos en él y, en consecuencia, no asume responsabilidad alguna por daños y perjuicios que se puedan generar por falta de disponibilidad y errores en el acceso. Autogest Castell Solà, S.L. no puede garantizar que las transmisiones de información a través de Internet sean totalmente seguras, ya que intervienen múltiples factores fuera del control d'Autogest Castell Solà, SL Entre ellos, la propia configuración informática del usuario, la seguridad aplicada a las redes públicas de telecomunicaciones, etc. Autogest Castell Solà, S.L. no se hace responsable de los daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario por posibles contingencias en la transmisión de información, como son la pérdida de datos o accesos no autorizados de terceras personas.

5. JURISDICCIÓN Y LEYES APLICABLES

Cualquier controversia relativa a las condiciones de uso y acceso a este sitio Web contenidas en la presente Información Legal, así como cualquier relación entre usted como Usuario - Visitante y Autogest Castell Solà, SL se regirá por la legislación española, renunciando expresamente las partes al que les corresponda, y sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de Amposta.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (RDLOPD)

1. DERECHO DE INFORMACIÓN Y FINALIDAD

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de Protección de Datos Personales (en adelante RDLOPD), se informa al cliente de los siguientes puntos:

Autogest Castell Solà, S.L. Es, a efectos del RDLOPD, Responsable del Fichero en el que se incluirán los datos personales que usted nos facilite. La dirección del responsable del fichero es: Colomers, 10 - La Sénia 43560 (Tarragona).

Los datos facilitados a Autogest Castell Solà, SL Formarán parte de un fichero automatizado responsabilidad del mismo. El fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, y todo el proceso de tratamiento, almacenamiento y mantenimiento se encuentra sometido a los controles y normas establecidos en el Reglamento de Medidas de Seguridad.

La finalidad para la que se recogen los datos será la de cada caso concreto, pero siempre tendrá como objeto gestionar el servicio prestado por la empresa al cliente dentro del marco de la relación comercial que los une, enviarle información y publicidad sobre ofertas, promociones o recomendaciones y confeccionar nuevos productos a partir de las preferencias de nuestros clientes.

2. DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)

En virtud de las leyes antes mencionadas, el cliente podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos a través de la dirección de correo electrónico Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., por teléfono o fax al 977 713 420 o bien dirigiéndose o enviando un correo postal a la siguiente dirección: Autogest Castell Solà, SL - Colomers, 10 - La Sénia 43560 (Tarragona).

3. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL USUARIO

Los campos marcados con un asterisco (*) en los formularios de contacto y presupuesto, a rellenar por el usuario, son estrictamente necesarios para atender su petición, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes. El usuario garantiza que los datos personales facilitados a Autogest Castell Solà, SL son veraces y se hace responsable de comunicar a la empresa, cualquier modificación de las mismas.

4. FORMA DE ENVÍO DEL CORREO ELECTRÓNICO

La forma de envío de nuestros correos electrónicos se está realizando cumpliendo la LSSICE (Ley Orgánica 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) por la que todo envío que no haya sido solicitado previamente por el destinatario es ilegal, excepto si se hace una sola vez, conste la palabra PUBLICIDAD al asunto y se facilite la revocación del consentimiento del usuario.

Los correos no solicitados incumplen las leyes RDLOPD y LSSICE.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, relativo a las Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados y No Automatizados con datos de carácter personal y según con lo especificado en el artículo 81 de la RDLOPD, Autogest Castell Solà SL ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar esta seguridad.

Autogest Castell Solà, S.L. se compromete a cumplir con el deber de secreto, confidencialidad y privacidad respecto a los datos personales contenidos en los ficheros automatizados y no automatizados, de las que es titular, evitando así, la pérdida, mal uso, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilite a través de su Web.